Statuten Bewonersvereniging Ecowijk De Kiem

Naam, zetel en duur. 

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam:
  “Bewonersvereniging Ecowijk De Kiem'’.

 2. Zij is gevestigd te Arnhem.

 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Doel.

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft tot doel: 
  a. het realiseren en in stand houden van een ecologische en sociaal duurzame woonwijk, hierna te noemen “De Kiem”
  b. het waarborgen van de rechtspositie van haar leden;

 2. Deze doelstelling tracht de vereniging te realiseren door:
  a. vormgeven, inrichten en beheren van een mens- en milieuvriendelijke leefomgeving;
  b. adviseren bewoners op ecologisch- en/of duurzaamheidsgebied;
  c. organiseren van gezamenlijke activiteiten;
  d. in stand houden parkeerbeleid;
  e. aanvragen van subsidies en/of fondsen;
  f. realiseren, in stand houden en beheren van een buurtkavel;

 

Leden.

Artikel 3.

Leden van de vereniging zijn bewoners die, alleen of tezamen met anderen, deel uitmaken van een woon- of bedrijfseenheid in De Kiem in het gebied Schuytgraaf te Arnhem, welke bereidheid tot uiting komt in een contract, dat is gesloten tussen de vereniging en ieder lid.

 

Begunstigers.

Artikel 4.

 1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel of in andere zin te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen bijdrage.

 2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

 3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en begunstigers zijn opgenomen.

 

Toelating.

Artikel 5.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers. Aanmelding dient te geschieden door middel van schriftelijke opgave bij de secretaris van het bestuur. Het lidmaatschap en het zijn van begunstiger vangt aan met ingang van de datum waarop de aanmelder daarvan schriftelijk van de zijde van het bestuur in kennis is gesteld.

 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten

 3. De minimum leeftijd voor lidmaatschap is 18 jaar. 

 

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 6.

 1. het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij / de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren of van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaven van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers.

Artikel 7.

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Verplichtingen.

Artikel 8.

 1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen aan een lid gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 3. De leden zijn verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met de vereniging ter zake van het bereiken van de doelomschrijving als bedoeld in artikel 2.

 

Rechten begunstigers.

Artikel 9.

Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

 

Bestuur.

Artikel 10.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) en ten hoogste negen (9) personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Bij de samenstelling van het bestuur wordt vertegenwoordiging van elk woningtype in De Kiem  nagestreefd. De benoeming geschiedt uit de leden behoudens het bepaalde in lid 2.

 2. De algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulks een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

 5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

 6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

Einde bestuurslidmaatschap Periodiek lidmaatschap Schorsing.

Artikel 11.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  b. door bedanken door een bestuurslid met inachtneming van een termijn van drie maanden, tenzij het bestuur een kortere periode overeenkomt.

 

Bestuursfuncties Besluitvorming van het bestuur.

Artikel 12.

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden, maar ten hoogste twee.

 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. 

 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

Bestuurstaak Vertegenwoordiging.

Artikel 13.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

 4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  I onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een nader door de algemene ledenvergadering te bepalen bedrag te boven gaande;
  IIa. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
  b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleendbankkrediet;
  d. het aangaan van overeenkomsten om een rechtsgeschil te beëindigen of te voorkomen;
  e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
  f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
  a. hetzij door het bestuur;
  b. hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester.

Jaarverslag Rekening en verantwoording.

Artikel 14.

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ' vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

 

Algemene vergadering.

Artikel 15.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  b. de benoeming van de in artikel 14 lid 4 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  c. voorziening in eventuele vacatures;
  d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;

 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping per e-mail.

 

Toegang en stemrecht.

Artikel 16.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, behoudens ingeval van behandeling hunner schorsing voor de duur van de behandeling daarvan.

 2. Over toelating van andere dan de in lid l bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

 5. Een lid kan, naast zijn eigen stem, slechts één stem als gevolmachtigde uitbrengen.

 

Voorzitterschap Notulen.

Artikel 17.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt per e-mail ter kennis van de leden gebracht.

 

Besluitvorming van de algemene vergadering.

Artikel 18.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of door tenminste tien procent (10%) van de aanwezige leden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot  statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

Bijeenroeping algemene vergadering.

Artikel 19.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het register bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.

 

Statutenwijziging.

Artikel 20.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden tenminste vijftien en ten hoogste dertig dagen na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
   

Ontbinding.

Artikel 21.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden l. 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstigetoepassing.

 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven

 

Huishoudelijk reglement.

Artikel 22.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slotbepaling.

Artikel 23.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Arnhem, 17 november 2017 

Duurzaam, energiezuinig, ecologisch en sociaal wonen.

 • Facebook Clean Grey
 • Twitter Clean Grey
© 2019 Ecowijk De Kiem